Vedtægter for Tuse Padel og Tennis

Vedtægter for Tuse IF Padel og Tennis

§ 1

Foreningens navn er Tuse IF Padel og Tennis.  Tuse IF Padel og Tennis er hjemmehørende i Holbæk Kommune.
Tuse IF Padel og Tennis er en afdeling af Tuse Idrætsforening og dermed underlagt dennes vedtægter.
Tuse IF Padel og Tennis er medlem af DGI Nordvestsjælland samt Holbæk Idrætsunion og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 2

Tuse IF Padel og Tennis’ formål er at give rammer for udøvelse af padel- og tennisspil for børn og voksne.  Endvidere kan Tuse IF Padel og Tennis bidrage såvel organisatorisk som økonomisk til aktiviteter, der styrker lokalsamfundet.

§ 3

Som medlem kan optages enhver person, der vil følge foreningens vedtægter.

§ 4

Tuse IF Padel og Tennis ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 øvrige medlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.  Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende formand.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og konstituerer sig efter behov.

Bestyrelsen er bemyndiget til at anvende ikke generalforsamlingsvalgte medlemmer til f.eks. regnskab.

I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet, indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og i Tusehallen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages som særskilte punkter på dagsordenen.
Ved eventuelle afstemninger kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

                                  3 medlemmer i lige år
                                  2 medlemmer i ulige år

  1. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  2. Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år
  3. Eventuelt

§ 7

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der så vidt muligt vælges udenfor bestyrelsens rækker.

Dirigenten bestemmer eventuel afstemningsmåde, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol/referat, som underskrives af dirigenten.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling og skal i øvrigt følge bestemmelser i § 5, 2. afsnit.

§ 9

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.

§ 10

Tuse IF Padel og Tennis’ regnskabsår er fra 1/10 til 30/9.  Driftsregnskab og status forelægges skriftligt generalforsamlingen til godkendelse. Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Eventuel optagelse af lån større end kr. 10.000 skal vedtages på en generalforsamling.

§ 11

De på den ordinære generalforsamling valgte bilagskontrollanter skal hvert år i oktober gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Bilagskontrollanterne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og forslaget er indleveret til tiden.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 13

Bestemmelse om Tuse IF Padel og Tennis’ opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af Tuse IF Padel og Tennis’ stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.

Ved eventuel opløsning af Tuse IF Padel og Tennis overgår afdelingens formue og materiel i Tuse IF’s varetægt, indtil en ny afdeling med lignende formål dannes.

§ 14

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, Tuse den 30. april 2023